Co należy wiedzieć o transporcie żywności?

Transport towarów to specjalność polskich przedsiębiorstw branży TSL. Przewożą one różnorodny asortyment w obrębie kraju, jak i za granicę. Jedną z ważniejszych gałęzi jest transport żywności. Polska należy do europejskich liderów w produkcji artykułów spożywczych.

Czym jest transport żywności?

Transport żywności to proces przewozu artykułów spożywczych z punktu A do punktu B w ściśle określonych warunkach, tak aby produkt dotarł do finalnego odbiorcy w niepogorszonym stanie.

W związku z krótkimi terminami przydatności do spożycia, czas dostawy produktów jest mocno ograniczony. Produkty spożywcze muszą być transportowane w kontrolowanych warunkach dotyczących temperatury i wilgotności oraz przy zachowaniu sterylności.

Ponadto, do transportu można wykorzystywać wyłącznie pojazdy zatwierdzone przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny.

Branże w transporcie żywności

Transportowane produkty spożywcze cechuje duże zróżnicowanie. Są to zarówno towary:

  • świeże (np. owoce i warzywa), 
  • mrożone (np. mięso, ryby, mrożonki), 
  • sypkie (np. kasze, mąki, cukier), 
  • a także ciekłe (np. mleko, oleje, napoje). 

Każdy rodzaj towarów wymaga odmiennych warunków przewozu i doboru odpowiedniego środka transportu. 

W konsekwencji, firmy transportowe przewożące artykuły spożywcze specjalizują się w dostawach konkretnych rodzajów towarów. W przypadku branży mięsnej towary przewożone są chłodniami. 

Ten sam środek transportu obowiązuje w przewozie ryb i mrożonek. Dostawy owoców i warzyw odbywają się zazwyczaj w paletach lub skrzyniach. Natomiast, produkty płynne transportowane są w cysternach, dedykowanych wyłącznie dla branży spożywczej.

Kto transportuje żywność?

Istnieją dwa sposoby dostarczania artykułów spożywczych do punktu docelowego. Jednym z nich jest dowóz towarów przez producenta we własnym zakresie.

 W tym przypadku wytwórca przez cały czas posiada kontrolę nad przebiegiem transportu, dba o warunki przewozu i kwestie sanitarne. Jednak coraz popularniejszą opcją jest skorzystanie z usług firm transportowo-spedycyjnych, które przejmują na siebie odpowiedzialność za terminowe dostarczenie produktów w odpowiednim stanie.

Wyspecjalizowane firmy branży TSL często oferują w pakiecie dodatkowe usługi, takie jak załadunek, rozładunek, czy magazynowanie. Producent żywności nie musi martwić się także o pozwolenia na wykorzystanie pojazdów do transportu.

Uwarunkowania prawne przewozu żywności

Regulacje prawne dotyczące przewozu żywności zawarte są w prawodawstwie krajowym, unijnym i międzynarodowym. Jednym z bardziej istotnych aktów jest Konwencja ATP, którą Polska ratyfikowała w 1984 r. 

Określa ona warunki zachowania jakości towarów szybko psujących się, precyzując maksymalne temperatury dla transportu produktów schłodzonych i mrożonych oraz wymagania względem pojazdów. 

Do aktów krajowych i unijnych regulujących normy przewozu żywności zaliczają się m.in.

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia, 

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 19.12.2002 r. w sprawie wymagań sanitarnych dotyczących środków transportu żywności,  
  • Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 z 29.04.2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych oraz Rozporządzenie (WE) 853/2004 z 29.04.2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny transportu. 

Transport żywności to jedno z bardziej wymagających zadań branży TSL, co wynika z ograniczonego czasu na dostawę oraz restrykcyjnych przepisów dotyczących warunków przewozu.